Latest Album

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus risus mauris, et commodo lectus hendrerit ac.

banner
Dora Lewis

Zadzwoń do nas: +48 576 008 818

 

Regulamin Fundacji The Polish Modern Music Institute

Academy of Music Business / Regulamin Fundacji The Polish Modern Music Institute

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, warunki, prawa i obowiązki Uczestników
Wydarzeń Fundacji The Polish Modern Music.
Adres Fundacji: Siedziba – ul. Podłęska 9/98, 30-865 Kraków
Prowadzenie działalności: ul. Stefana Batorego 1, 31-135 Kraków
Pozostałe dane kontaktowe: adres e- mail: biuro@pmmi.org.pl www.pmmi.org.pl tel.
+48 576 008 818
Dane do korespondencji – Odbiorca: Fundacja The Polish Modern Music Institute,
adres: ul. Podłęska 9/98, 30-865 Kraków
§ 2. Definicje
Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych
wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba, że z kontekstu
ich użycia wyraźnie wynika inne zastosowanie.
Fundacja- należy przez to rozumieć Fundację The Polish Modern Music z siedzibą w
Krakowie ( Prowadzenie działalności: ul. Stefana Batorego 1, 31-135 Kraków);
Organizator- należy przez to rozumieć Fundację;
Wydarzenie- szkolenia, warsztaty, konferencje, odbywające się w terminie i miejscu
wskazanym przez organizatora;
Uczestnicy wydarzeń- wszystkie osoby, które zakupiły bilet, na portalu sprzedaży
biletów.
Harmonogram wydarzeń- określony program wydarzeń, umieszczony na stronie
fanpage fundacji The Polish Modern Music Institute
https://www.facebook.com/PMMIKrakow – „PMMI Krakow”, w zakładce
“Wydarzenia”;
Fanpage- strona internetowa Fundacji, na której Organizator będzie udostępniał
informacje na temat wydarzeń;
Certyfikat- dokument potwierdzający uczestnictwo w Wydarzeniu, który otrzyma
każdy Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu.
Rodo – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 3. Informacje ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych wzięciem udziału
  w Wydarzeniu organizowanym przez Fundację.
 2. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i
  utrwalenia przez Uczestnika na stronie Fanpage.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji
  Uczestnika Wydarzenia i wzięcia przez niego udziału w Wydarzeniu.
 4. Uczestnik może porozumieć się z Organizatorem za pośrednictwem telefonu 576
  008 818 (pn.-pt.), poczty elektronicznej biuro@pmmi.org.pl
 5. Uczestnik w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według
  stawek wybranego przez niego operatora.
 6. Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez odesłanie oświadczenia w formie
  wiadomości mailowej lub prywatnej poprzez narzędzia internetowe o treści: „
  Akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych…”
  przez Fundację The Polish Modern Music z siedzibą w Krakowie ul. Podłęska 9/98,
  30-865 Kraków, nadto oświadcza i potwierdza, że:

podane dane osobowe są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym;
podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964
  r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)- dalej jako Kodeks cywilny.
  § 4. Rejestracja i udział w Wydarzeniu
 2. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnik ma obowiązek dokonania
  rejestracji poprzez zakupienie biletu na portalu sprzedaży biletów,
 3. Link do sprzedaży biletów Organizator zamieści na stronie Wydarzenia.
 4. Bilet można również nabyć elektronicznie, robiąc przelew na konto bankowe
  fundacji, blikiem na wskazany nr telefonu przez Organizatora lub w formie gotówki
 5. Warunki finansowe i cennik jest sporządzony wcześniej przed wydarzeniem, każdy
  Uczestnik wydarzenia jest poinformowany. Informacje można znaleźć na stronie
  fanpage fundacji bądź w opisie wydarzenia.
 6. Posiadanie biletu i rezerwacja miejsca, uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu, a
  także oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
  wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem.
 7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub
  nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika podczas rejestracji.
  § 5. Rezygnacja z Wydarzenia
 8. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu w terminie siedem dni
  od daty rezerwacji uczestnictwa, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia
  wydarzenia(nie dotyczy biletów i karnetów w cenie promocyjnej). Rezygnacja
  uczestnika z udziału w wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej, na

adres korespondencji Fundacji (ul. Podłęska 9/98, 30-865 Kraków), e-mail:
biuro@pmmi.org.pl

 1. Uczestnik wydarzenia ma prawo na wymianę biletu z wydarzenia na voucher, który
  może wykorzystać na dowolne wybrane wydarzenie, w terminie nie późniejszym niż 3
  dni przed rozpoczęciem wydarzenia, z którego rezygnuje. Voucher będzie wystawiony
  na taką sumę, na jaką Uczestnik zakupił bilet i będzie on ważny przez 60 dni od daty
  wymiany. Uczestnik powinien na minimum 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia,
  na które się decyduje zawiadomić o tym mailowo Organizatora, podając przy tym
  swoje imię i nazwisko.
  § 6. Dane osobowe

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora z zachowaniem
wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach
dotyczących ochrony danych osobowych;

 1. Dane osobowe będą archiwizowane przez Sprzedawcę przez trzy lata od dokonania
  ostatniego zakupu biletu na Wydarzenie;
 2. Zgodnie z RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz ze zmianami ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie
  niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych ( DzU poz. 730) Uczestnikowi co do zasady, w zależności od
  korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do
  organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu
  do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 3. Administratorem twoich danych Osobowych przechowywanych w Fundacji The
  Polish Modern Music Institute na wydarzenia w evenea.com jest Fundacja The Polish
  Modern Music Institute z siedzibą w Krakowie przy ul. Podłęska 9/98, 30-865
  Kraków, która prowadzi operację przetwarzania twoich danych Osobowych w sposób
  odpowiedzialny i bezpieczny, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej RODO/GDPR;
 4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Wydarzenia oraz
  umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w Wydarzeniu;
 5. Uczestnik ma prawo do zakończenia współpracy w każdej chwili, a także prawo do
  ponownej współpracy. Po okresie pięciu lat lat od udzielenia zgody na przetwarzanie,
  oraz po wycofaniu zgody na przetwarzanie- dane zostaną automatycznie usunięte.
  § 7. Postanowienia końcowe
 6. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu
  ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych(Dz.U. 2009
  nr 62 poz.504);
 7. Uczestnik Wydarzenia akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na publikację
  wizerunku widocznego na zdjęciach oraz innych materiałach wideo wykonywanych
  podczas wydarzenia w Internecie. Uczestnik w formie mailowej dokona wyrażenia
  zgody na publikację wizerunku.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
  przepisy Kodeksu cywilnego;
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą
  zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia;
 10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
  zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek
  działania związane z wydarzeniem, jak i w obrębie tych obiektów.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie
  serwisu internetowego wydarzenia;
 12. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w
  życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie serwisu internetowego
  wydarzenia, przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma
  wersja regulaminu z obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez uczestnika;
 13. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
  w wydarzeniu i obowiązują wszystkich uczestników.
  Niniejszy Regulamin, został zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Fundacji, Pana
  Wasyla Jerenowskiego.